คณะกรรมการนิติฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกหมู่บ้าน ทุกหลังที่ชำระค่าสาธารณูปโภคล่วงหน้าและชำระเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยและอื่นๆ ภายในหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยและน่าอยู่

ลงชื่อใช้งาน